Política de Privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA  i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recollir informació innecessària.

A continuació, et proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recollim, explicant:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que et demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les teves dades.
 • Quins són els teus drets.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA

NIF: G66986217

Raó social: C/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona

Contacte: info@clusterlogistic.org

També t’informem que les dades es comparteixen amb totes les empreses afiliades de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles:

 • ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA (NIF: G66986217)

 

Qui vetllarà per les dades a ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA?

ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA  ha nomenat un responsable de Protecció de Dades que serà el garant dins de l’entitat del compliment de la normativa de protecció de dades.

Podràs contactar amb el Responsable de Protecció de Dades de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA a les següents adreces:

Quins són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són les dels següents col·lectius interessats:

 • Persones que es registren a la web per accedir als serveis proporcionats.
 • Persones que s’inscriuen a alguna de les activitats disponibles a la web.
 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que han sol·licitat rebre comunicacions sobre novetats, serveis i/o promocions de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA

Amb quina finalitat i legitimació utilitzem les dades personals?

A ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA tractem les teves dades personals per proporcionar-te els serveis que ens hagis sol·licitat o respondre a les teves demandes d’informació.

Les dades de caràcter personal tractades seran aquelles que:

 • Els interessats hagin facilitat a través dels formularis web corresponents.
 • Hagin estat proporcionades per les empreses associades a ASOC CLÚSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA en el moment de donar-se d’alta o com a resultat de l’actualització de la seva vinculació amb ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA.
 • S’hagin generat com a conseqüència de la prestació dels serveis de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA.
 • ASOC CLÚSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA hagi obtingut per diferents mitjans, tal com es descriu al llarg de la present Política de Privacitat.
 • S’incloguin en l’enviament de correus electrònics a les adreces publicades a la web.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

Legitimació:

 • Interès legítim de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA per aquest tractament de dades per tal de proporcionar l’accés a serveis disponibles només per a usuaris registrats.
 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A la web hi ha diversos formularis per mitjà dels quals els usuaris poden enviar sol·licituds a ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA respecte a:

 • Informació sobre determinats serveis
 • Contacte en general
 • Fer-se’n soci

Legitimació:

 • Interès legítim de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA per aquest tractament de dades per tal donar resposta a les sol·licituds enviades pels usuaris, i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.
 • Inscripció a actes organitzats per ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA

Es tractaran les dades personals de les persones inscrites als actes organitzats ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA o alguna de les seves empreses afiliades com ara jornades, xerrades, ponències, conferències, networkings, tallers, etc.

Així, ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA tractarà les dades personals dels interessats per gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants.

Legitimació:

 • Interès legítim de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA per gestionar la participació dels interessats en els actes als quals s’hagin inscrit.
 • Inscripció a cursos de formació organitzats per ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA

Es tractaran les dades personals de les persones inscrites als cursos de formació organitzats per ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA, ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA Coneixement o alguna de les seves empreses afiliades.

Així, ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA tractarà les dades personals dels interessats per gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants als cursos.

També pot tractar les dades dels interessats per dur a terme la tramitació de les bonificacions gestionades per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

Legitimació:

 • Interès legítim de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA per gestionar la participació dels interessats en els cursos de formació als quals s’hagin inscrit.
 • Desenvolupament de les funcions contemplades a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral
 • Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica

ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA tractarà les dades personals per informar-te i assessorar-te tenint en compte els teus interessos i necessitats particulars envers ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA, i responent d’aquesta manera a l’interès legítim de la nostra entitat.

Així, ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA tractarà les dades personals per realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, formació, notícies i promocions que puguin ser del teu interès en relació amb l’activitat de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA com a organització empresarial, en resposta a la necessitat de mantenir-te informat.

Legitimació:

 • Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en diversos formularis de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.
 • El consentiment també es considera que es dona de forma expressa en el cas de l’enviament de dades a través del formulari específic on els usuaris hagin sol·licitat la recepció de butlletins.
 • Ús de les imatges enregistrades en els cursos de formació i activitats organitzades per ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA

ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA tractarà les imatges recollides en els cursos de formació i activitats que organitza amb la finalitat de ser difoses pels canals de comunicació de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA (revista, web i xarxes socials) i amb l’interès legítim de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA per  promocionar les activitats que du a terme l’entitat.

Igualment, les imatges seran conservades en l’arxiu documental de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA.

Legitimació:

 • Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en diversos formularis de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.

 

Durant quant de temps ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA conservarà les dades?

En general es conservaran durant el temps que necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, això implica que ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA conservarà les dades personals dels interessats mentre duri la vinculació entre ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA i els seus associats i, en tot cas, s’han de conservar durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament. No obstant això, les dades personals, especialment en el cas de registres d’ús, podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb fins d’anàlisi estadística i investigació.

Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem, bloquejarem o anonimitzarem les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

A qui comunicarem les teves dades?

Tal com hem indicat quan hem identificat el responsable dels tractaments, les dades es compartiran entre ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA i totes les seves empreses afiliades dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles.

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, que estiguem coberts per una llei o que ho hagis pactat prèviament amb ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA.

Si ens ho demanes, també podrem comunicar les teves dades a terceres empreses col·laboradores de ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA per tal que et puguin proporcionar més informació sobre els seus serveis, productes i promocions.

Per tal de prestar-te un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb tu com a client, podem comunicar les teves dades personals a:

 • Empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, o arxiu de fitxers en el núvol.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades), únicament quan aquests països ofereixin un nivell adequat de protecció, o en el cas d’entitats dels EUA que estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.

 • ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA també podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos en què així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada cas.

Quins són els teus drets derivats de facilitar-nos les teves dades?

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals, així com els d’oposició i limitació del tractament, de les dades personals recollides per ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’interessat i, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o de document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada:

En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del representat, o altra documentació acreditativa que s’indiqui a l’apartat Drets ARCO.

A més dels drets anteriors, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del consentiment. ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o que persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

Concretament, en el cas de que l’interessat demani el cessament del tractament de la seva imatge, la supressió no serà efectiva per a aquelles publicacions fetes abans de la data en que hagi fet la sol·licitud.

Concretament en el cas del servei de l’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA que no desitja seguir rebent-les. Per a això, l’interessat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o bé clicar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant, per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Quines mesures de seguretat apliquem a les teves dades personals?

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que a ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades pel que fa a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

En concret, es disposa de mesures de seguretat consistents en:

 • El control físic de l’accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on es realitzen els tractaments de dades
 • L’accés als teus sistemes informàtics es realitza per mitjà d’usuaris i contrasenyes individuals, tot limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixin per a l’acompliment del seu lloc de treball.
 • Còpies de seguretat de les dades personals de les quals cal mantenir la integritat i disponibilitat.
 • En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
 • Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels teus sistemes informàtics.
 • Es disposa d’un registre d’incidències de seguretat i s’han establert mecanismes i un procediment de notificació de falles de seguretat.
 • Es disposa d’un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir amb els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.

Així mateix, ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA ha posat en marxa controls interns per tal de verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Actualització de les teves dades

És important que, per tal que puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis de qualsevol modificació en aquestes dades; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

Modificació de la Política de Privacitat

ASOC CLUSTER DE SUPPLY CHAIN LOGISTICA DE CATALUÑA  pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat et serà degudament notificada perquè quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, puguis atorgar el teu consentiment.