Aquest informe dóna continuïtat i n’actualitza un d’anterior que va néixer de la inquietud d’un grup d’empresaris i professionals relacionats amb el sector logístic quan interpretaven que el pes econòmic de les activitats desenvolupades per aquest sector no quedava recollit de forma prou ajustada ni exhaustiva a les estadístiques oficials. Quina és la veritable contribució de la logística a l’economia?

A partir de les dades conegudes, podem concloure que el llindar inferior de la contribució de la logística a l’economia és del 12,63% del PIB. Aquest 12,63% s’explica per la contribució del VAB dels sectors que tradicionalment s’identifiquen com a activitats logístiques (4,84%) i pels consums intermedis (compres) que realitzen les empreses d’aquestes activitats a empreses d’altres sectors (7,79%).

Contribució de la logística a l’economia

Download (PDF, 278KB)

X