Sis propostes per impulsar el transport ferroviari de mercaderies

Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) ha redactat un document amb sis propostes de millora infraestructural i de gestió fàcilment executables perquè el transport ferroviari esdevingui competitiu. El document planteja accions fàcilment executables que facilitin el desenvolupament de serveis ferroviaris eficients i competitius que donin resposta a les necessitats intermodals i de transport de les empreses catalanes.

En un moment en què la digitalització i la logística impulsen el comerç i la competitivitat, els promotors d’aquest document consideren necessaris avenços urgents perquè el transport ferroviari de mercaderies s’alineï amb les necessitats econòmiques. També perquè ajudi a la declarada vocació logística continental i intercontinental d’Espanya, al reequilibri modal i la millora ambiental.

Actualment, la quota modal del ferrocarril a Espanya considerant els modes terrestres és molt baixa, de l’ordre del 5% en t-km. No obstant això, i malgrat les condicions orogràfiques i altres limitacions, com afirma “Informe de supervisión del mercado transporte ferroviario de mercancías” de diciembre de 2016 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, d’ara endavant), aquesta quota podria situar-se entre el 13-15%, al nivell de països com el Regne Unit i França que tenen pesos relatius similars del PIB industrial en les seves economies. El potencial de creixement del transport ferroviari de mercaderies es multiplica a Catalunya, on radica gairebé la quarta part de la producció industrial, i que constitueix el motor industrial d’Espanya segons recents estadístiques de l’INE. A més, Madrid i Catalunya són les dues comunitats amb més pes logístic de la Península Ibèrica, raó per la qual necessiten disposar de serveis ferroviaris competitius entre elles i amb la resta d’Europa.

Podeu llegir el manifest aquí sota:

[gview file=”https://clusterlogistic.org/wp-content/uploads/2017/06/MANIFEST-PER-A-LIMPULS-A-CURT-TERMINI-DEL-TRANSPORT-MULTIMODAL-JUNY-2017-CATALÀ-Versió-Definitiva.pdf”]