El transport ferroviari intermodal va créixer més que el transport per vagó complet

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, CNMC, en l’Informe de supervisió de l’mercat de transport ferroviari per a l’any 2018, indica que durant aquest any a Espanya el sector de transport de mercaderies per ferrocarril va experimentar un augment i mantenir uns ingressos estables , al voltant dels 296 milions d’euros.
L’informe reuneix una completa informació sobre la xarxa ferroviària, tant en els serveis que ofereix en transport de mercaderies com de passatgers. De fet conclou que si bé l’ús de la xarxa ferroviària a Espanya no es pot comparar amb el d’altres països a Europa, la intensitat d’ús sí que ha millorat en 2018 pel que fa a l’any anterior. De fet el valor d’ús de la xarxa per transportar passatgers és unes 6,5 vegades superior davant l’ús per mobilització de mercaderies.

El comportament de l’transport ferroviari de mercaderies

El transport de mercaderies per via fèrria va créixer amb ingressos totals de 296 milions d’euros. Per la seva banda, la competència de Renfe Mercaderies va augmentar la seva quota de mercat, fins a un 41,5% pel que fa a tones netes per quilòmetre. Si bé Renfe Mercaderies, entitat pública adscrita al Ministeri de Foment d’Espanya, continua generant dos terços dels ingressos totals, el 2018 va perdre activitat i disminuir els seus ingressos.
Ara bé, a més de ser més usat i important pel que fa a el tràfic de vagó complet, el tràfic intermodal es constitueix en la forma de servei més utilitzada pels operadors alternatius a Renfe Mercaderies. El transport ferroviari de mercaderies va assolir una quota modal de l’1,8% de l’total de tones netes i el 4,3% en tones per quilòmetre.
Indubtablement les quaranta terminals ferroviàries de caràcter intermodal i que operen a tot el territori espanyol, són molt necessàries per a prestar el servei de transport de mercaderies. Amb això l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, Adif, entitat pública dependent de el Ministeri de Foment d’Espanya, ha posat en funcionament un sistema de gestió anomenat de “risc i ventura”. De la mateixa manera s’ha incentivat el seu ús gràcies a la flexibilització de les tarifes d’aquestes instal·lacions.
En aquest sentit els ingressos d’Adif han augmentat per concepte dels cànons per l’ús de la infraestructura ferroviària. Amb això l’ús de la xarxa ferroviària li va generar a Adif ingressos de 1.226 milions d’euros (32,1% més en comparació amb 2017). El 92% d’aquests fons, xifra que ascendeix als 1.220 milions, es van invertir en la construcció de noves infraestructures, sobretot les associades a el desenvolupament de la xarxa d’alta velocitat.

Transport ferroviari de passatgers

Aquest sector va créixer durant 2018 aconseguint els 507 milions de passatgers i va registrar un creixement de l’3,9%. Per la seva banda, els serveis comercials van generar ingressos durant 2018 de 1.459 milions d’euros (3,3% més cara a 2017), aconseguint mobilitzar 33,6 milions de persones. D’aquest total de passatgers, dos de cada tres van viatjar en tren d’alta velocitat.
Madrid va ser la principal ciutat de destinació i d’origen dels viatgers de serveis comercials i el trajecte Madrid – Barcelona, va superar els 4 milions de passatgers.