Employees work at the Amazon distribution center in Saran, near Orleans

A Catalunya el sector logístic creix durant 5 anys seguits

Segons l’últim Observatori de la Logística presentat a mitjans de juliol pel president de Cimalsa i la presidenta del port de Barcelona, el sector logístic català compleix ja cinc anys de constant creixement.

Mostra d’això és que per al tancament de 2018 va registrar 425 milions les tones gestionades, el que evidencia una millora d’un 6% enfront de 2017.

L’èxit del sistema logístic català

Els resultats demostren que la logística ha estat i seguirà sent la locomotora de l’economia del país. Unit a aquest creixement el sector va incrementar la qualitat dels llocs de treball que segons l’informe de l’Observatori ja superen els 120.000.

Les estadístiques indiquen que la logística representa el 13,8% de l’economia catalana. Quantitativament parlant això suposa un pes en el VAB de 27.000 milions d’euros, un 5,5% més.

Logística i transport català

Aquest sector està conformat per 27.830 empreses. D’aquest total nombre, el 76% realitza transport de mercaderies per carretera. Quant a la mitjana de treballadors per empresa arriba al 2,4%, el que reflecteix l’atomització en el sector.

Per vies de transport, la carretera és el transport majoritari. Aporta una quota de mercat del 74%, movent unes 312 milions de tones durant 2018, un 5,9% més respecte a l’any anterior.

Pel que fa al transport marítim per a l’any passat va arribar als 101 milions de tones mobilitzades, un 4,6% més que 2017 i una quota del 24%.

Pel que fa al trànsit ferroviari aquesta modalitat es va mantenir en més de deu milions de tones, la qual cosa només representa el 2% del total de trànsits.

Seguidament el transport aeri que només va aconseguir una quota de l’1%, tot i que durant l’últim any va incrementar la seva activitat en un 10,8%.

Transport multimodal

L’estudi confirma que el desenvolupament de noves terminals multimodals serà un aspecte clau per impulsar el ferrocarril, de la mateixa manera que la liberalització del transport ferroviari.

Pel que fa al trànsit intern a Catalunya l’informe determina un 45% de l’activitat, incrementant-se en 2018 en un 10,8%. Pel que fa a la resta de la Península Ibèrica es conclou que representa el 17% del total (un 0,8% més).

Un altre dels indicadors de l’estudi indica que el volum de mercaderies transportades per cadenes multimodals va registrar un ascens durant el període 2004-2008, tot i que en quota encara suposa el 25% del total mogut.

Startups, comerç electrònic i logística

L’informe de l’Observatori identifica 258 startups vinculades al sector logístic, enfront de 80 de l’any anterior. Actualment generen més de 3.500 llocs de treball qualificats i tenen una mitjana de 15 treballadors per empresa. Les dades indiquen que aquestes companyies amb realment un potencial per seguir apostant per elles.

Pel que fa al comerç electrònic i la distribució urbana de mercaderies, el document fa èmfasi en els evidents canvis en les pautes de consum dels usuaris amb preferència cap al comerç electrònic. Amb això el sector està obligat a oferir opcions de lliuraments a domicili amb augment de la freqüència.

En els últims tres anys les operacions de compra en línia a Catalunya han augmentat un 34%.