PIMEC constata una pèrdua del volum de negoci de la logística en la pandèmia amb una caiguda del sector que dobla la del conjunt de l’economia catalana

PIMEC ha constatat un gran retrocés del volum econòmic de la logística en la pandèmia de la covid-19, amb una caiguda del sector (-19,5%) mesurada a partir del PIB, que dobla la del conjunt de l’economia catalana (-10,5%). Així se’n desprèn de l’informe sobre la contribució de la logística a l’economia, presentat pel president de PIMEC Logística, Ignasi Sayol, al Saló Internacional de la Logística (SIL), on la patronal compta amb un estand propi.

peso de la logistica en la economía cartalana

Al llarg de la presentació, Sayol ha tornat a lamentar que el pes econòmic de les activitats desenvolupades pel sector no queda recollit de forma suficientment ajustada ni exhaustiva a les estadístiques oficials. Abans però, ha posat en valor la tasca de PIMEC Logística, el primer clúster que cobreix tota la cadena de valor del sector, agrupant totes les pimes que tinguin les seves activitats en algun punt de la cadena de subministrament, ajudant a fer competitiva la funció logística de la resta d’empreses i integrant col·lectius interessats en millorar l’eficiència i dissenyar noves alternatives.

Contribució de la logística a l’economia en VAB

El conjunt de l’economia catalana, mesurada a partir del PIB, va decréixer el 2020 un 10,5% i, en termes de valor afegit un 10,1%. Al conjunt de les activitats logístiques, la caiguda va ser quasi del doble (-19,5%) l’any 2020. 

A l’informe s’explica que al 2020 respecte al 2019, el VAB de les activitats amb CCAE logístics cau un 23% passant de 10.660 a 8.211 milions d’euros; que els consums intermedis disminueixen un 17,2% en passar de 16.399 a 13.573 milions; i que la suma de les dues partides, que representa la contribució total de la logística a l’economia es redueix un 19,5%. Passant de 27.059 a 21.748 milions d’euros.

Aquest efecte va provocar que la contribució de la logística a l’economia va passar de representar el 10,8% el 2019 al 9,7% el 2020 (-1,1%). Aquesta pèrdua de pes, pràcticament es va repartir a parts iguals entre el VAB generat per les activitats amb CCAE logístic  i el dels seus consums intermedis. 

Competitivitat i productivitat de la logística

Aquest informe constata que entre 2011 i 2014 la competitivitat observa una evolució positiva (del 50% al 45%), mentre que entre 2015 i 2019 augmenta fins a situar-se en el 55% i es dispara el 2020 fins al 69%. Entre 2013 i 2014 la competitivitat del factor treball de la logística és més alta que la del conjunt de l’economia, fet que es reverteix entre 2015 i 2019 i s’accentua el 2020, 

quan el pes de la remuneració dels assalariats se situa en el 69% a la logística mentre que al conjunt de l’economia se situa en el 53%.

La productivitat de la logística, mesurada en termes de VAB per ocupat, va passar de 58.866 € l’any 2011 a 53.318 € l’any 2020, fet que suposa una caiguda acumulada del 9,4%. En relació a l’evolució temporal de les despeses de personal per assalariat, van passar de 37.844 euros l’any 2011 a 49.342 l’any 2020, fet que suposa un increment acumulat del 30,4%, mentre que el 2011 se situava un 5,6% per sobre la del conjunt de l’economia i el 2020 un 17,8% per sobre, un 12,2% més.

Conclusions

L’efecte de la COVID al 2020 va reduir el VAB de l’economia en la seva totalitat en un -10,1% mentre que la variació total del VAB de la logística va ser d’un -19,5%. Això va provocar que la contribució de la logística al conjunt de l’economia, va passar de representar el 10,8% el 2019 al 9,7% el 2020, el que representa una pèrdua de pes de -1,1 punts percentuals.  Aquesta pèrdua de pes, pràcticament es va repartir a parts iguals entre el VAB generat per les activitats amb CCAE logístic  i el dels seus consums intermedis (-0,6 punts percentuals i -0,5 punts percentuals, respectivament).

La productivitat de la logística, mesurada en euros per lloc de treball, va passar de 60.914 euros el 2019 a 53.318 euros el 2020, el que representa una caiguda del -12,5%, la qual cosa contrasta amb l’evolució positiva registrada al conjunt de l’economia en el mateix període (+1,1%). Aquesta caiguda s’explica per el retrocés més gran observat en el VAB generat per les activitats amb CCAE logístic (-23,0%) que l’observat en relació als llocs de treball (-12,0%). Les empreses del sector no van poder reduir el seu cost de personal de forma proporcional a la caiguda de la facturació. 

Això implica una pèrdua clara de productivitat i de benefici per les empreses logístiques. Al 2020 el pes de la remuneració dels assalariats se situa en el 69% a la logística mentre que al conjunt de l’economia se situa en el 53%.